Advokátní kancelář Lamacz

Ochrana osobních údajů

Mgr. Martin Lamacz, advokát, IČ: 73629804, se sídlem Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5, (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, (dále jen „Zákon“) v platném a účinném znění a s účinností ode dne 25. května 2018 také v souladu s Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, také pod zkratkou GDPR). Tímto Vás, jako uživatele mých webových stránek a jako mého, byť potenciálního, klienta informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Případné dotazy zodpovím na ohledně zpracování Vašich osobních údajů zadpovím na e-mailové adrese advokat@lamacz.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Při poskytování právních služeb potřebuji osobní údaje týkající se Vás, Vaší společnosti či osob, se kterými právně jednáte či s nimi vedete právní spor. Těmito údaji mohou být zejména:
 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • adresa nebo sídlo společnosti;
 • datum narození, rodné číslo, nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • číslo účtu;
Zpracovávám osobní údaje, jež jste mi dobrovolně poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy o právních službách, údaje dostupné z veřejných rejstříků, a údaje získané od státních úřadů, soudů, apod. Osobní údaje citlivé resp. osobní údaje zvláštní kategorie nezpracovávám.

Účel zpracování a právní základ zpracování

Údaje, které mi poskytujete, používám v souvislosti s vykonáváním právních služeb pro Vás. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu jejich zpracování. Právním základem pro toto zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy o právních službách, přičemž účinnost této smlouvy je podmíněna Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů. V ojedinělých případech mohu Vaše osobní údaje využívat pro účely obhajoby či vymáhání mých právních nároků vůči Vám. Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budou zpracovávat zpracovatelé, kteří mi poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, účetní služby. Dále Vaše osobní údaje mohu poskytovat subjektům, kteří mi poskytují jiné služby v souvislosti s Vaším případem (znalci, tlumočníci, notáři, soudní exekutoři, zástupci na základě subsitutční plné moci.), či v případě pojistné události pojišťovně či v souvislosti s identifikací schovatele při poskytování úschovy na účtu úschov vedený u bankovních ústavů.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat právní služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o advokacii, zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Vaše osobní údaje dále mohu uchovávat po dobu nezbytně nutnou k vymáhání mých právních nároků vůči Vám. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí budu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 50 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii)odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) ukládá nám to zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmím Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budu mít pouze uloženy a případně je mohu použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo vymáhání právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávané pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje však pro účely přímého marketingu nezpracovávám. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, v případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělím, zda jsem jí vyhověl a Vaše údaje nebudu nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci;

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte mne, e-mailové adrese advokat@lamacz.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.

Na mou činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Hlášení bezpečnostních incidentů

V rámci mé činnosti předcházím bezpečnostním incidentům zejména školením zaměstnanců, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, na téma ochrany osobních údajů, vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a bezpečným zpracováváním (šifrování dat, složitá hesla a aktuální software). Pokud by však i přes nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti budu informovat.

Změny zásad

Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejním na této stránce, a pokud se bude jednat o významné změny, budu Vás informovat e-mailem. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezím. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivuji, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2020.